type rru ericsson. As part of the Ericsson Radio System portfolio R